De ambitie van sport.brussel

Het doel van sport.brussels is om informatie te verzamelen over alle sportinfrastructuren en -organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. sport.brussels streeft een dubbel doel na en bestaat daarom uit twee instrumenten:

 • De database waarin de actoren van de Brusselse sportwereld gegevens invoeren over hun organisaties, voorzieningen, activiteiten of evenementen. Zo kan er een uitgebreid overzicht worden opgemaakt van de sportbeoefening, het sportaanbod en de sportinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 • De publieke website, die al deze gegevens overneemt om ze toegankelijk te maken voor de burgers. Het doel is de burgers alle informatie over sport, sportvoorzieningen en sportevenementen die in Brussel worden georganiseerd ter beschikking te stellen.

Sportcel

De Sportcel werd in 2019 opgericht binnen perspective.brussels, het gewestelijk expertisecentrum en de initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze cel is het Brusselse orgaan voor de coördinatie en de promotie van de sport en is verantwoordelijk voor het centraliseren, analyseren en ontwikkelen van de kennis over het thema sport in Brussel. Door de huidige vraag naar en het aanbod van sportvoorzieningen te vergelijken, analyseert de Sportcel de behoeften in de verschillende Brusselse wijken en ontwikkelt ze een strategische visie voor de ontwikkeling van de sportinfrastructuur in de hoofdstad.

Meer informatie over perspective.brussels

De missies van de Sportcel

 • De Sportcel actualiseert, beheert en verspreidt het kadaster sport.brussels, een databank van alle sportvoorzieningen, -organisaties, -verenigingen/-clubs en -evenementen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Op basis van de verzamelde gegevens analyseert de Sportcel hoe en hoeveel aan sport wordt gedaan, net als het aanbod en de huidige infrastructuur. De bedoeling is om samen met de bevoegde overheidsinstellingen een samenhangende en gecoördineerde regionale strategie voor sportvoorzieningen uit te werken.
 • De Sportcel is ook het aanspreekpunt voor de Brusselse sportsector. De cel heeft als doel zowel permanente als tijdelijke infrastructuurprojecten te bevorderen: de projecten in kaart brengen en coördineren, netwerken van relevante publieke en private actoren opzetten, en administratieve ondersteuning bieden.
 • Tot slot geeft de cel via verschillende publicaties meer informatie over sport en moedigt ze de Brusselaars via die weg ook aan om vaker aan sport te doen.

Meer infomatie over de Sportcel

perspective.brussels is het gewestelijk expertisecentrum en de initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

be running, be.brusssels

De Sportcel kreeg de opdracht om, in overleg met de betrokken gewestelijke overheidsinstellingen, een strategische visie op te stellen van de looproutes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De primaire doelstelling is om het joggen te promoten en de zichtbaarheid en toegankelijkheid van deze sport voor een zo groot mogelijk publiek te bevorderen. De verschillende routes met elkaar verbinden, de toegang tot de sportinfrastructuur vergemakkelijken, de voorzieningen in de openbare ruimte in kaart brengen, het de joggers makkelijker maken: dat zijn de doelstellingen van be running. 

be running, dat is ook …

 • Een big-datastudie. Het gespecialiseerde bureau TrackLandscapes werd in januari 2020 aangesteld om gegeolokaliseerde data van loopapps te analyseren. Het doel is om een beter inzicht te krijgen in de huidige looppraktijken in Brussel en in kaart te brengen welke ingrepen nodig zijn om die te verbeteren en verder te ontwikkelen.
 • Een enquête bij lopers (eerste helft van 2020) om hun gewoontes, beweegredenen en ervaringen op het terrein te achterhalen.
 • Een gids (2022) dat inrichters wijst op de goede praktijken bij de aanleg en het gebruik van loopvriendelijke routes.
 • Een 'RunHack', een evenement dat lopers en de actoren die instaan voor de stadsplanning wil bijeenbrengen om samen oplossingen uit te werken die het hardlopen in de stad op een concrete manier verbeteren
 • Een herkenbaar, toegankelijk en aantrekkelijk 'recre-actief' netwerk

Meer informatie over be running